J. Grunenberg

Navigation Intern


J. Grunenberg


 

apl. Prof. Dr. Jörg Grunenberg
Office: Hagenring 30, Room 018

Phone: (++49) 531 391 5252
e-mail: Joerg.Grunenberg AT tu-bs.de
Web: http://www.oc.tu-bs.de/Grunenberg


° Born in Kulmbach, 1967.

° Universität Erlangen-Nürnberg, Diploma, 1993.

° Universität Erlangen-Nürnberg, Doctorate, 1997.

° Technische Universität Braunschweig, Postdoc, 1998-2000.

° Technische Universität Braunschweig, Privatdozent, 2006.

° Technische Universität Braunschweig, apl. Professur, 2013. 
 
Prof. Dr. Jörg Grunenberg


Tel : +49.531.3915252
Mail : Joerg.Grunenberg.at.tu-braunschweig.de